Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2020 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 czerwca 2020 r. podjęto następujące uchwały:

19/55/2020 - zmieniającą ramowy plan pracy na 2020 rok

PDF19 55 2020.pdf (624,36KB)

19/54/2020 - orzekającą nieważność § 3  w odniesieniu do zapisu „ Z dniem 1 maja 2020 roku” oraz § 4  w odniesieniu do zapisu „z mocą obowiązywania od dnia 1 maja 2020 roku” uchwały nr XIX/135/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne z powodu naruszenia art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) w zw. z art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

PDF19 54 2020.pdf (806,68KB)

19/53/2020 - wskazującą w § 2 Uchwały Nr XIX/163/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF19 53 2020.pdf (724,82KB)

19/52/2020 - orzekającą nieważność uchwały Nr XXIII/129/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w części:
§ 1 w odniesieniu do zapisu „kwietniu, maju i”;
§ 6 w odniesieniu do zapisu „z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.”
z powodu naruszenia art. 15q ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 z późn. zm.).

PDF19 52 2020.pdf (739,87KB)

19/51/2020 - orzekającą nieważność § 3 Uchwały Nr XIII/119/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie w części dotyczącej sformułowania „z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.” z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z  2019 r., poz. 1461).

PDF19 51 2020.pdf (754,95KB)

19/50/2020 - orzekającą nieważność uchwały Nr XIII/117/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości w części:
§ 1 ust.1,
§ 1 ust. 2 w odniesieniu do zapisu „kwietniu, maju i”
§ 7 w odniesieniu do zapisu „z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.”
z powodu naruszenia art. 15q ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 z późn. zm.).

PDF19 50 2020.pdf (743,41KB)

19/49/2020 - orzekającą nieważność § 3 uchwały Nr XIX/108/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w części dotyczącej „IV, V,” (miesiąca kwietnia i maja 2020 r.) z powodu naruszenia art. 15q ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

PDF19 49 2020.pdf (735,71KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 czerwca 2020 r. podjęto następujące uchwały:

18/48/2020 - wskazującą w uchwale nr XX/237/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w części dotyczącej rozdysponowania zaplanowanej rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11 553,72 zł.

PDF18 48 2020.pdf (740,25KB)

18/47/2020 - wskazującą w uchwale nr XIX/235/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w części dotyczącej rozdysponowania zaplanowanej rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000 zł.

PDF18 47 2020.pdf (741,20KB)

18/46/2020 - wskazującą w uchwale nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w części dotyczącej rozdysponowania zaplanowanej rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 9 500 zł.

PDF18 46 2020.pdf (730,18KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 maja 2020 r. podjęto następujące uchwały:

16/45/2020 - orzekającą nieważność § 8 ust. 3 uchwały nr XVII.124.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Chrząstowice w zakresie dotyczącym treści oświadczenia zawartego w Części III Oświadczenia i podpisy punkt 2 Załącznika nr 2 Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Chrząstowice w brzmieniu; „Oświadczam/y, że wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym oraz, że jestem/śmy świadomi odpowiedzialności wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego” z  powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.).

PDF16 45 2020.pdf (715,91KB)

16/44/2020 - orzekającą nieważność § 3 pkt 2 w części dotyczącej treści oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do uchwały nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 w następującym brzmieniu: „Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego” z powodu naruszenia art. 15p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).

PDF16 44 2020.pdf (499,03KB)

16/43/2020 -  orzekającą nieważność § 4 pkt 2 w części dotyczącej treści oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do uchwały nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 w następującym brzmieniu:„Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego” z powodu naruszenia art. 15q ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).

PDF16 43 2020.pdf (500,19KB)

16/42/2020 - orzekającą nieważność § 3 pkt 2 w części dotyczącej treści oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do uchwały nr 99/XIII/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia niektórych przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w następującym brzmieniu: „Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego” z powodu naruszenia art. 15p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).

PDF16 42 2020.pdf (499,29KB)

16/41/2020 - orzekającą nieważność § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XIX/132/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) w części dotyczącej treści zapisu zawartego w Załączniku nr 1 do uchwały w brzmieniu „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat - art. 233 ustawy w dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 i 2128)” z powodu naruszenia art. 15p ust. 1  i art. 15q ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).

PDF16 41 2020.pdf (822,33KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 maja 2020 r. podjęto następujące uchwały:

14/40/2020 - wskazującą w § 4 uchwały nr XIX/193/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w związku z załącznikiem do ww. uchwały stanowiącym „Wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej z powodu pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” w brzmieniu określonym uchwałą nr XX/197/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/193/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia  9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 naruszenie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).

PDF14 40 2020.pdf (349,80KB)

14/39/2020 - orzekającą nieważność § 3 pkt 1 w części dotyczącej treści oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do uchwały nr XVIII/319/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w następującym brzmieniu: „Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego” z powodu naruszenia art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).

PDF14 39 2020.pdf (344,44KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 kwietnia 2020 r. podjęto następującą uchwałę:

12/38/2020 - orzekającą nieważność §1 pkt 1 i 6 uchwały nr XVIII/163/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).

PDF12 38 2020.pdf (1,28MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 kwietnia 2020 r. podjęto następującą uchwałę:

11/37/2020 - wskazującą w uchwale nr XX/123/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w części dotyczącej rozdysponowania zaplanowanej rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 20 000 zł.

PDF11 37 2020.pdf (1,02MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 kwietnia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

10/36/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XV.101.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Chrząstowice z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.).

PDF10 36 2020.pdf (1,18MB)

10/35/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XII/107/2020 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów zrealizowanych inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.).

PDF10 35 2020.pdf (2,50MB)

10/34/2020 - orzekającą nieważność uchwały Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z powodu naruszenia art. 6j ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6k ust. 1 oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF10 34 2020.pdf (1,43MB)

10/33/2020 - orzekającą nieważność uchwały Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty z powodu naruszenia art. 6j ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6k ust. 1 oraz art. 6k ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

PDF10 33 2020.pdf (1,83MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 marca 2020 r. podjęto następujące uchwały:

9/32/2020 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2019 rok.

PDF9 32 2020.pdf (4,60MB)

9/31/2020 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2019 rok.

PDF9 31 2020.pdf (6,37MB)

9/30/2020 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2019 rok. 

PDF9 30 2020.pdf (6,10MB)

9/29/2020 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2019 rok.

PDF9 29 2020.pdf (8,89MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 marca 2020 r. podjęto następującą uchwałę:

8/28/2020 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Wójta Gminy Skarbimierz do wniosków nr 2 lit. „d”, nr 3 lit. „a”, nr 4 i nr 6 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-21/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r.

PDF8 28 2020.pdf (4,45MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 marca 2020 r. podjęto następujące uchwały:

7/27/2020 - orzekającą nieważność § 40 Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację inwestycji  w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Niemodlin”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Ochrona powietrza, stanowiącego załącznik do uchwały nr XX/109/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację inwestycji w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Niemodlin”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza z powodu naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

PDF7 27 2020.pdf (1,38MB)

7/26/2020 - orzekającą nieważność § 6 Załącznika do uchwały nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski z powodu naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

PDF7 26 2020.pdf (1,26MB)

7/25/2020 - orzekającą nieważność § 7 ust. 6 Załącznika do uchwały nr XIV/146/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie powietrza z powodu naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

PDF7 25 2020.pdf (1,36MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 lutego 2020 r. podjęto następujące uchwały:

6/24/2020 - orzekającą nieważność uchwały Nr 92/XII/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 4, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF6 24 2020.pdf (1,78MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 lutego 2020 r. podjęto następujące uchwały:

5/23/2020 - orzekającą nieważność § 7 ust. 2 Regulaminu przyznawania Bonu ekologicznego, stanowiącego załącznik do uchwały nr X/99/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w zw. z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

PDF5 23 2020.pdf (1,55MB)

5/22/2020 - orzekającą nieważność § 9 ust. 1 pkt 2, 3 uchwały nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, z powodu naruszenia  art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity–Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w zw. z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

PDF5 22 2020.pdf (1,55MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 stycznia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

4/21/2020 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2020 rok.

PDF4 21 2020.pdf (3,75MB)

4/20/2020 - orzekającą nieważność § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 3 i 4 uchwały nr XII/97/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b, art. 6i ust. 1 pkt 3 oraz art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF4 20 2020.pdf (1,44MB)

4/19/2020 - wskazującą w uchwale nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

PDF4 19 2020.pdf (1,12MB)

4/18/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b, art. 6k ust. 2a pkt 4 i 5  i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF4 18 2020.pdf (2,80MB)

4/17/2020 - orzekającą nieważność §1 pkt 2 uchwały nr XV/249/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b, art. 6i ust. 1 pkt 3 oraz art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF4 17 2020.pdf (1,63MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 stycznia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

3/16/2020 - orzekającą nieważność § 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z Załącznikiem Nr 2 uchwały Nr XIX/201/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 5 w zw. z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF3 16 2020.pdf (1,26MB)

3/15/2020 - orzekającą nieważność § 5 oraz § 6 uchwały Nr XIX/200/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF3 15 2020.pdf (1,77MB)

3/14/2020 - orzekającą nieważność uchwały Nr XVI/103/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 4 i 5 oraz art. 6j ust. 3b w zw. z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF3 14 2020.pdf (1,35MB)

3/13/2020 - orzekającą nieważność uchwały Nr XVI/101/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 4 i 5, ust. 3 oraz art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF3 13 2020.pdf (2,48MB)

3/12/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty, z powodu naruszenia art. 6i ust. 1 pkt 3, art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

PDF3 12 2020.pdf (1,49MB)

3/11/2020 - orzekającą nieważność wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiącej załącznik do uchwały nr XV/107/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej sformułowania zawartego w Objaśnieniach do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litera B.) „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany” z powodu naruszenia art. 6m ust. 2 w zw. z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

PDF3 11 2020.pdf (1,33MB)

3/10/2020 - wskazującą w uchwale nr XVIII.110.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

PDF3 10 2020.pdf (801,28KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 stycznia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

2/9/2020 - w sprawie wyboru Pani Aleksandry Bieniaszewskiej na reprezentanta Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

PDF2 9 2020.pdf (203,61KB)

2/8/2020 - wskazującą w uchwale nr XX/407/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm). 

PDF2 8 2020.pdf (902,67KB)

2/7/2020 - wskazującą w uchwale nr XX/406/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm). 

PDF2 7 2020.pdf (896,51KB)

2/6/2020 - wskazującą w uchwale nr XX/405/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm). 

PDF2 6 2020.pdf (900,86KB)

2/5/2020 - wskazującą w uchwale nr XX/404/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm). 

PDF2 5 2020.pdf (1,22MB)

2/4/2020 - wskazującą, że uchwała nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. została podjęta z naruszeniem art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) z powodu nieprzedstawienia organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie budżetu.

PDF2 4 2020.pdf (954,18KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 stycznia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

1/3/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XVIII/187/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek w części dotyczącej:

  1. § 1 ust. 1  pkt 1 w zw. z pkt 4 objaśnień do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zamieszkała ustalonego Załącznikiem Nr 1 składanym przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej w brzmieniu „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy Głogówek, nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.”, z powodu naruszenia art. 6m ust. 2 w zw. z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),
  2. § 1 ust. 1  pkt 2 w zw. z Załącznikiem Nr 2 określającym wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość niezamieszkała, z powodu naruszenia art. 6n w zw. z art. 6k ust. 2a pkt 5 i 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

PDF1 3 2020.pdf (2,05MB)

1/2/2020 - orzekającą nieważność § 1 ust. 4, 5, 6 uchwały Nr XVIII/184/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF1 2 2020.pdf (1,91MB)

1/1/2020 - wskazującą, że uchwała nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta z naruszeniem § 34 ust. 1 w związku z § 49 ust. 5 pkt 3 Załącznika nr 1 uchwały nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy. 

PDF1 1 2020.pdf (1,39MB)