Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2014 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 maja 2014 r. podjęto następującą uchwałę:

12/19/2014 - orzekającą nieważność postanowień zawartych w załączniku nr 3, 4 oraz 5 do uchwały nr XLV/682/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r.  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa o treści „Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.” z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 ze zm.).

PDF12 19 2014.pdf (232,85KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 kwietnia 2014 r. podjęto następujące uchwały:

10/18/2014 - w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2015 r.

PDF10 18 2014.pdf (140,07KB)

10/17/2014 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXV/273/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadańz zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.).

PDF10 17 2014.pdf (247,20KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 kwietnia 2014 r. podjęto następującą uchwałę:

9/16/2014 - orzekającą nieważność uchwały nr XLIX/569/14 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

PDF9 16 2014.pdf (274,44KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 marca 2014 r. podjęto następujące uchwały:

8/15/2014 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2013 rok

PDF8 15 2014.pdf (716,82KB)

8/14/2014 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2013 rok

PDF8 14 2014.pdf (452,04KB)

8/13/2014 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2013 rok

PDF8 13 2014.pdf (399,38KB)

8/12/2014w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2013 rok

PDF8 12 2014.pdf (339,61KB)

8/11/2014 - orzekającą nieważność uchwały nr XLIII/283/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie intencji Rady Gminy Olszanka na ustalenie kolejności realizacji oraz limitu wydatków na poszczególnych etapach inwestycji pn: „Wykonanie projektu i rozbudowa wodociągu gminnego Jankowice Wielkie – Obórki i modernizacja ujęcia wodociągowego w Olszance” z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594).

PDF8 11 2014.pdf (247,38KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 marca 2014 r. podjęto następujące uchwały:

7/10/2014postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 3/5/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2014 r. w przedmiocie stwierdzenia w uchwale nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 naruszenie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

PDF7 10 2014.pdf (176,87KB)

7/9/2014orzekającą nieważność uchwały nr XLIX/570/14 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z powodu naruszenia art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

PDF7 9 2014.pdf (200,59KB)

7/8/2014stwierdzającą w uchwale nr XLIX/569/14 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 29 marca 2014 r. w sposób wskazany w uzasadnieniu.

PDF7 8 2014.pdf (213,00KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 marca 2014 r. podjęto następującą uchwałę:

6/7/2014 - orzekającą nieważność uchwały nr XLIV/369/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014  z powodu naruszenia art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.)

PDF6 7 2014.pdf (189,22KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 lutego 2014 r. podjęto następującą uchwałę:

4/6/2014 - wskazującą w § 3 uchwały nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 r. naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) poprzez postanowienie o pokryciu planowanego w uchwale deficytu w wysokości 4.623.308 zł  m.in. „środkami pieniężnymi zdeponowanymi na lokacie terminowej w banku w wysokości 4.500.000 zł (…)”.

PDF4 6 2014.pdf (242,13KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 stycznia 2014 r. podjęto następujące uchwały:

3/5/2014 - stwierdzającą nieważność w uchwale nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 naruszenie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 26 lutego 2014 r. w sposób wskazany w uzasadnieniu.

PDF3 5 2014.pdf (200,27KB)

3/4/2014 - orzekającą nieważność uchwały nr 180/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z powodu naruszenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

PDF3 4 2014.pdf (216,64KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 stycznia 2014 r. podjęto następujące uchwały:

2/3/2014 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2014 rok

PDF2 3 2014.pdf (281,94KB)

2/2/2014 - wskazującą, iż uchwała nr XLII/284/2013 Rady Gminy w Lubszy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu została podjęta z naruszeniem art. 220 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z  2013 r. poz. 885 z późn. zm.) poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu roku przyszłego.

PDF2 2 2014.pdf (237,14KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 stycznia 2014 r. podjęto następującą uchwałę:

1/1/2014 - orzekającą nieważność § 3 ust. 17 „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola”, stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/778/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) i postanowień zawartych w załączniku nr 1 do w/w „Regulaminu (..)” o treści „Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” (Art. 233 § 1 Kodeks karny) oświadczam, że:

1. Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że znana mi jest odpowiedzialność karna wynikająca z art. 233 Kodeksu karnego (…).”,

z  powodu naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232).

PDF1 1 2014.pdf (249,74KB)